Winkelwagen

0

Je winkeltas is leeg

Ga naar de winkel
Close

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacybeleid

De verantwoordelijke instantie in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU, is:

MAXVAC
Arran Ching
Mulibodenstrae 3
8172 Niederglatt
Zwitserland

Telefoon: +41 43 411 41 95
E-mailadres: sales@max-vac.com
Website: https://www.max-vac.com/

 

Algemene mededeling

Op grond van artikel 13 van de Zwitserse federale grondwet en de federale voorschriften voor gegevensbescherming (Data Protection Act, FADP) heeft elke persoon recht op bescherming van zijn privacy en op bescherming tegen misbruik van zijn persoonlijke gegevens. De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring.

In samenwerking met onze hostingproviders streven wij ernaar de databases zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies, misbruik of vervalsing.

Wij wijzen erop dat gegevensoverdracht via internet (e.B. bij communicatie per e-mail) veiligheidslekken kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens in overeenstemming met de volgende beschrijving. Deze website is in principe zonder registratie te bezoeken. Gegevens zoals bezochte pagina's of namen van het opgevraagde bestand, datum en tijd worden voor statistische doeleinden op de server opgeslagen zonder dat deze gegevens rechtstreeks verband houden met uw persoon. Persoonlijke gegevens, met name naam, adres of e-mailadres, worden zoveel mogelijk op vrijwillige basis verzameld. Zonder uw toestemming worden de gegevens niet doorgegeven aan derden.

 

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Een betrokkene is een persoon over wie persoonsgegevens worden verwerkt. Verwerking omvat elke behandeling van persoonsgegevens, ongeacht de gebruikte middelen en procedures, in het bijzonder de opslag, openbaarmaking, verkrijging, verwijdering, opslag, wijziging, vernietiging en gebruik van persoonsgegevens.

Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de Zwitserse wetgeving inzake gegevensbescherming. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens – voor zover en voor zover de EU AVG van toepassing is – in overeenstemming met de volgende rechtsgronden in verband met artikel 6 lid 1 AVG:

 • Toestemming (Art. 6 lid 1 zin 1 lit. a. AVG) - De betrokkene heeft zijn of haar toestemming gegeven voor de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor een bepaald doel of voor meerdere specifieke doeleinden.
 • Uitvoering van contract en precontractuele vragen (Art. 6 lid 1 zin 1 lit.b. AVG) - De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene worden genomen.
 • Wettelijke verplichting (Art. 6 lid 1 zin 1 lit.c. AVG) - De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
 • Bescherming van vitale belangen (Art. 6 lid 1 zin 1 lit. d. AVG) - De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen.
 • Gerechtvaardigde belangen (Art. 6 lid 1 zin 1 lit. f. AVG) - De verwerking is noodzakelijk om de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of een derde te waarborgen, tenzij de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die de bescherming van persoonsgegevens vereisen prevaleren.
 • Sollicitatieprocedure als precontractuele of contractuele relatie (Art. 9 par. 2 lit.b AVG) - Voor zover bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de zin van art. 9 par. 1 AVG (eB-gezondheidsgegevens, zoals ernstig gehandicapte status of etnische afkomst) worden opgevraagd bij sollicitanten zodat de verwerkingsverantwoordelijke of de betrokkene die bij hem of haar komt vanuit het arbeidsrecht en het recht van sociale zekerheid en sociale bescherming hun rechten kunnen uitoefenen en hun verplichtingen dienaangaande na te komen, wordt hun verwerking uitgevoerd in overeenstemming met art. 9 par. 2 lit.b. AVG, in het geval van de bescherming van vitale belangen van aanvragers of andere personen op grond van art. 9 par. 2 lit.c. AVG of ten behoeve van de gezondheidszorg of arbeidsgeneeskunde, voor de beoordeling van de arbeidsgeschiktheid van de werknemer, voor medische diagnostiek, zorg of behandeling in de gezondheids- of sociale sector of voor het beheer van systemen en diensten in de gezondheids- of sociale sector in in overeenstemming met art. 9 par. 2 verlicht. H. AVG. In het geval van een mededeling van bijzondere categorieën gegevens op basis van vrijwillige toestemming, wordt de verwerking ervan uitgevoerd op basis van art. 9 par. 2 verlicht. A. AVG.

We verwerken persoonsgegevens voor de duur die nodig is voor het respectievelijke doel of de respectievelijke doeleinden. In het geval van langer durende bewaarplichten op grond van (wettelijke) verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen, beperken wij de verwerking dienovereenkomstig.

 

Relevante rechtsgronden

Overeenkomstig artikel 13 AVG informeren wij u over de rechtsgrondslag van onze gegevensverwerking. Als de rechtsgrondslag niet in de gegevensbeschermingsverklaring wordt genoemd, geldt het volgende: De rechtsgrond voor het verkrijgen van toestemming is art. 6 par. 1 verlicht. a en art. 7 AVG, de rechtsgrondslag voor de verwerking voor de uitvoering van onze diensten en uitvoering van contractuele maatregelen evenals het beantwoorden van vragen is art. 6 par. 1 lit.b AVG, is de rechtsgrondslag voor de verwerking om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen art. 6 par. 1 lit.c AVG, en de wettelijke basis voor de verwerking om onze legitieme belangen te beschermen, is art. 6 par. 1 verlicht. f AVG. In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, is art. 6 par. 1 verlicht. d AVG dient als rechtsgrond.

 

Veiligheid

In overeenstemming met de wettelijke vereisten nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico passend beschermingsniveau te waarborgen, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard, omvang, omstandigheden en doeleinden van de verwerkingen zoals evenals de verschillende kansen van optreden en de omvang van de bedreiging voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

De maatregelen omvatten met name het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door de fysieke en elektronische toegang tot de gegevens te controleren, evenals toegang, invoer, openbaarmaking, beschikbaarheid en scheiding ervan. Verder hebben we procedures opgesteld die zorgen voor de uitoefening van de rechten van betrokkenen, de verwijdering van gegevens en reacties op de bedreiging van de gegevens. Bovendien houden we rekening met de bescherming van persoonsgegevens al tijdens de ontwikkeling of selectie van hardware, software en procedures in overeenstemming met het principe van gegevensbescherming, door technologieontwerp en door gegevensbeschermingsvriendelijke standaardinstellingen.

 

Doorgifte van persoonsgegevens

Als onderdeel van onze verwerking van persoonsgegevens komt het voor dat de gegevens worden doorgegeven aan andere instanties, bedrijven, juridisch zelfstandige organisatie-eenheden of personen of dat ze aan hen worden bekendgemaakt. De ontvangers van deze gegevens kunnen bijvoorbeeld zijn.B dienstverleners die zijn belast met IT-taken of aanbieders van diensten en inhoud die zijn geïntegreerd in een website. In een dergelijk geval nemen wij de wettelijke vereisten in acht en sluiten in het bijzonder overeenkomstige contracten of overeenkomsten die dienen om uw gegevens te beschermen met de ontvangers van uw gegevens.

 

Gegevensverwerking in derde landen

Als we gegevens verwerken in een derde land (dwz buiten de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER)) of als de verwerking plaatsvindt in het kader van het gebruik van diensten van derden of de openbaarmaking of overdracht van gegevens aan andere personen, instanties of bedrijven zal dit alleen gebeuren in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

Behoudens uitdrukkelijke toestemming of contractuele of wettelijk verplichte overdracht, verwerken wij de gegevens alleen in derde landen met een erkend niveau van gegevensbescherming, contractuele verplichting via zogenaamde standaardbeschermingsclausules van de EU-commissie, in aanwezigheid van certificeringen of bindende interne gegevens beschermingsvoorschriften (Art. 44 tot 49 AVG, informatiepagina van de Europese Commissie: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de).

 

Privacybeleid voor cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die gegevens bevatten van bezochte websites of domeinen en die door een browser op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. Een cookie wordt voornamelijk gebruikt om de informatie over een gebruiker tijdens of na zijn bezoek op te slaan binnen een online aanbod. De opgeslagen informatie kan bijvoorbeeld de taalinstellingen op een website, de inlogstatus, een winkelwagentje of de plaats waar een video is bekeken, zijn. De term cookies omvat ook andere technologieën die dezelfde functies uitvoeren als cookies (e.B. wanneer gebruikersinformatie wordt opgeslagen op basis van pseudonieme online identifiers, ook wel "gebruikers-ID's" genoemd)

De volgende soorten cookies en functies worden onderscheiden:

 • Tijdelijke cookies (ook: sessie- of sessiecookies):Tijdelijke cookies worden uiterlijk verwijderd nadat een gebruiker een online aanbod heeft verlaten en zijn browser heeft gesloten.
 • Permanente cookies: Permanente cookies blijven bewaard, ook na het sluiten van de browser. Zo kan de inlogstatus worden opgeslagen of kan voorkeursinhoud direct worden weergegeven wanneer de gebruiker een website opnieuw bezoekt. Evenzo kunnen de interesses van gebruikers die worden gebruikt voor bereikmeting of marketingdoeleinden in een dergelijke cookie worden opgeslagen.
 • Eerste feestcookies: First-party cookies worden door onszelf geplaatst.
 • Cookies van derden (ook: cookies van derden):Cookies van derden worden voornamelijk gebruikt door adverteerders (zogenaamde derde partijen) om gebruikersinformatie te verwerken.
 • Noodzakelijk (ook: essentieel of strikt noodzakelijk)cookies: Cookies kunnen strikt noodzakelijk zijn voor de werking van een website (e.B. om logins of andere gebruikersinvoer op te slaan of om veiligheidsredenen).
 • Statistieken, marketing en personalisatiecookies: Verder worden cookies meestal ook gebruikt in het kader van bereikmeting en wanneer de interesses van een gebruiker of zijn gedrag (e.B bekijken van bepaalde inhoud, gebruik van functies, enz.) op individuele websites in een gebruikersprofiel worden opgeslagen. Dergelijke profielen worden gebruikt om gebruikers, e.B. inhoud die overeenkomt met hun potentiële interesses. Deze procedure wordt ook wel "tracking" genoemd, d.w.z. het volgen van de potentiële interesses van gebruikers. Als we cookies of "tracking"-technologieën gebruiken, zullen we u afzonderlijk informeren in ons privacybeleid of als onderdeel van het verkrijgen van toestemming.

Informatie over rechtsgronden: De rechtsgrond waarop wij uw persoonsgegevens met behulp van cookies verwerken, hangt af van het al dan niet vragen van uw toestemming. Als dit het geval is en u geeft toestemming voor het gebruik van cookies, dan is de wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens de verklaarde toestemming. Anders worden de gegevens die met behulp van cookies worden verwerkt, verwerkt op basis van onze legitieme belangen (e.B. in de bedrijfsvoering van ons online aanbod en de verbetering ervan) of als het gebruik van cookies noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen na te komen.

Bewaartermijn: Als wij u geen expliciete informatie geven over de bewaartermijn van permanente cookies (e.B. als onderdeel van een zogenaamde cookie-opt-in), ga er dan vanuit dat de bewaartermijn maximaal twee jaar kan zijn.

Algemene informatie over intrekking en bezwaar (opt-out): Afhankelijk van of de verwerking is gebaseerd op toestemming of wettelijke toestemming, heeft u te allen tijde de mogelijkheid om een gegeven toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door cookietechnologieën ( gezamenlijk aangeduid als "opt-out"). U kunt uw bezwaar eerst kenbaar maken door middel van de instellingen van uw browser, e.B., door het gebruik van cookies uit te schakelen (waardoor dit ook de functionaliteit van ons online aanbod kan beperken). Een bezwaar tegen het gebruik van cookies voor online marketingdoeleinden kan ook via de websites https://optout.aboutads.info en https://www.youronlinechoices door middel van verschillende diensten, met name in het geval van tracking, kenbaar worden gemaakt. .com/. Daarnaast kunt u nadere bezwaarschriften ontvangen in het kader van de informatie over de dienstverleners en gebruikte cookies.

Verwerking van cookiegegevens op basis van toestemming: Wij hanteren een procedure voor cookietoestemmingsbeheer, in het kader waarvan de toestemming van de gebruikers voor het gebruik van cookies, of de verwerkingen en aanbieders genoemd in het kader van de procedure cookietoestemmingsbeheer , kunnen worden verkregen, beheerd en ingetrokken door de gebruikers. In dit geval wordt de toestemmingsverklaring opgeslagen om het verzoek niet opnieuw te hoeven herhalen en om de toestemming te kunnen bewijzen in overeenstemming met de wettelijke verplichting. De opslag kan plaatsvinden aan de serverzijde en/of in een cookie (zogenaamde opt-in cookie, of met behulp van vergelijkbare technologieën) om de toestemming aan een gebruiker of zijn apparaat te kunnen toewijzen. Onder voorbehoud van individuele informatie over de aanbieders van cookiebeheerdiensten, is de volgende informatie van toepassing: De duur van de opslag van toestemming kan tot twee jaar zijn. Een pseudonieme gebruikersidentificatie wordt gevormd en opgeslagen met het tijdstip van toestemming, informatie over de reikwijdte van de toestemming (e.B welke categorieën cookies en/of dienstverleners) evenals de gebruikte browser, systeem en apparaat.

 • Soorten gegevens die worden verwerkt: Gebruiksgegevens (bezochte e.B.-websites, interesse in inhoud, toegangstijden), meta-/communicatiegegevens (e.B.-apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkenen: Gebruikers (e.B. websitebezoekers, gebruikers van online diensten).
 • Rechtsgrond: Toestemming (Art. 6 par. 1 zin 1 lit. a. AVG), Gerechtvaardigde belangen (Art. 6 par. 1 zin 1 lit. f. AVG).

 

Privacybeleid voor SSL/TLS-codering

Deze website gebruikt SSL/TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals de verzoeken die u ons als site-exploitant stuurt. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

 

Privacybeleid voor serverlogbestanden

De aanbieder van deze website verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

 • Browsertype en browserversie
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Verwijzende URL
 • Hostnaam van de toegangscomputer
 • Tijd van het serververzoek

Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan specifieke personen. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. Wij behouden ons het recht voor om deze gegevens naderhand te controleren als wij concrete aanwijzingen voor illegaal gebruik krijgen.

 

Diensten van derden

Deze website kan Google Maps gebruiken voor het insluiten van kaarten, Google Invisible reCAPTCHA voor bescherming tegen bots en spam, en YouTube voor het insluiten van video's.

Deze diensten van het Amerikaanse Google LLC maken onder meer gebruik van cookies en als gevolg daarvan worden gegevens naar Google in de VS verzonden, waarbij we ervan uitgaan dat er in dit verband geen persoonlijke tracking plaatsvindt uitsluitend door het gebruik van onze website.

Google zet zich in voor adequate gegevensbescherming in overeenstemming met de Amerikaans-Europese en Amerikaans-Zwitserse Privacy Shields.

Meer informatie is te vinden in De privacy van Googlehet beleid.

 

Privacybeleid voor contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, door ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

 

Privacybeleid voor nieuwsbriefgegevens

Als u de op deze website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee we kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Er worden geen verdere gegevens verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

U kunt uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief op elk moment intrekken, bijvoorbeeld via de "uitschrijflink" in de nieuwsbrief.

 

Privacybeleid voor de reactiefunctie op deze website

Voor de commentaarfunctie op deze website wordt naast uw commentaar ook informatie over het tijdstip van het aanmaken van het commentaar, uw e-mailadres en, indien u niet anoniem post, de door u gekozen gebruikersnaam opgeslagen.

Opslag van het IP-adres

Onze commentaarfunctie slaat de IP-adressen op van de gebruikers die commentaar schrijven. Aangezien we reacties op onze site niet controleren voordat ze worden geactiveerd, hebben we deze gegevens nodig om actie te kunnen ondernemen tegen de auteur in geval van juridische overtredingen zoals beledigingen of propaganda.

Abonneer op reacties

Als gebruiker van de site kunt u zich na het inloggen abonneren op reacties. U ontvangt een bevestigingsmail om te controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres. U kunt zich op elk moment afmelden voor deze functie via een link in de infomails.

 

Rechten van betrokkenen

Recht op bevestiging

Elke betrokkene heeft het recht om bevestiging van de exploitant van de website te vragen of persoonsgegevens van betrokkenen worden verwerkt. Als u gebruik wilt maken van dit recht op bevestiging, kunt u te allen tijde contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming.

Recht op informatie

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om te allen tijde gratis informatie te ontvangen van de beheerder van deze website over de persoonsgegevens die over hem of haar zijn opgeslagen en een kopie van deze informatie. Verder kan, indien van toepassing, informatie worden verstrekt over de volgende informatie:

 • de doeleinden van de verwerking
 • de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt
 • de ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt
 • indien mogelijk, de beoogde periode gedurende welke de persoonsgegevens worden bewaard of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van die termijn
 • het bestaan van een recht op rectificatie of wissing van hen betreffende persoonsgegevens of op beperking van de verwerking door de verwerkingsverantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking
 • het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit
 • indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld: alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens

Bovendien heeft de betrokkene recht op informatie of persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Indien dit het geval is, heeft de betrokkene ook het recht om informatie te verkrijgen over de passende waarborgen in verband met de doorgifte.

Als u gebruik wilt maken van dit recht op informatie, kunt u te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

Recht op rectificatie

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om de onmiddellijke rectificatie van onjuiste persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben, te vragen. Bovendien heeft de betrokkene het recht, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, om de aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te vragen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.

Als u gebruik wilt maken van dit recht op rectificatie, kunt u te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

Recht op gegevenswissing (recht om te worden vergeten)

Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om de verantwoordelijke van deze website te verzoeken de hem of haar betreffende persoonsgegevens onverwijld te wissen, op voorwaarde dat een van de volgende redenen van toepassing is en voor zover de verwerking niet nodig is :

 • De persoonsgegevens zijn verzameld of anderszins verwerkt voor doeleinden waarvoor ze niet langer nodig zijn
 • De betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking was gebaseerd in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking
 • De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op gronden die verband houden met zijn of haar specifieke situatie en er zijn geen dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking in geval van direct marketing en profilering.
 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt
 • Het wissen van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van het Unierecht of het recht van de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen
 • De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met aangeboden diensten van de informatiemaatschappij die rechtstreeks aan een kind zijn verstrekt

Als een van de bovenstaande redenen van toepassing is en u wilt verzoeken om verwijdering van persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen door de beheerder van deze website, kunt u te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. De functionaris voor gegevensbescherming van deze website zal ervoor zorgen dat het verwijderingsverzoek onmiddellijk wordt ingewilligd.

Recht op beperking van de verwerking

Elke betrokkene die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om de verwerkingsverantwoordelijke van deze website te verzoeken de verwerking te beperken als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren
 • De verwerking is onrechtmatig, de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens
 • De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen
 • De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking op gronden die voortvloeien uit zijn of haar specifieke situatie en er is nog niet vastgesteld of de legitieme gronden van de verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene

Als aan een van de bovenstaande voorwaarden is voldaan, wilt u de beperking van persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen door de beheerder van deze website, dan kunt u te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. De functionaris voor gegevensbescherming van deze website zorgt voor de beperking van de verwerking.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Elke betrokkene die door de verwerking van persoonsgegevens wordt geraakt, heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen. Het heeft ook het recht om deze gegevens te laten doorgeven aan een andere verantwoordelijke als aan de wettelijke vereisten wordt voldaan.

Bovendien heeft de betrokkene het recht om te verkrijgen dat de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke naar de andere worden doorgegeven, voor zover dit technisch mogelijk is en op voorwaarde dat dit geen nadelige gevolgen heeft voor de rechten en vrijheden van andere personen.

Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid te doen gelden, kunt u te allen tijde contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming die is aangesteld door de exploitant van deze website.

Recht van bezwaar

Elke betrokkene heeft het recht om, om redenen die verband houden met zijn of haar specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

De exploitant van deze website zal de persoonsgegevens in geval van bezwaar niet langer verwerken, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of als de verwerking dient om te beweren, rechtsvorderingen uitoefenen of verdedigen.

Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van deze website.

Recht om toestemming in te trekken onder de wetgeving inzake gegevensbescherming

Elke betrokkene heeft het recht om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens op elk moment in te trekken.

Als u gebruik wilt maken van uw recht om uw toestemming in te trekken, kunt u te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

 

Privacybeleid voor bezwaar tegen promotionele e-mails

Het gebruik van in het kader van de afdrukplicht gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van ongevraagde reclame- en voorlichtingsmaterialen wordt hierbij afgewezen. De beheerders van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in het geval van het ongevraagd verzenden van reclame-informatie, zoals spam e-mails.

 

Op vergoedingen gebaseerde diensten

Om betaalde diensten te kunnen leveren, vragen we om aanvullende gegevens, zoals e.B. betalingsgegevens, om uw bestelling te kunnen plaatsen of om uw bestelling uit te kunnen voeren. Wij bewaren deze gegevens in onze systemen totdat de wettelijke bewaartermijnen zijn verstreken.

 

Gebruik van Google Maps

Deze website maakt gebruik van het aanbod van Google Maps. Hierdoor kunnen wij interactieve kaarten direct op de website weergeven en kunt u gemakkelijk gebruik maken van de kaartfunctie. Door de website te bezoeken, ontvangt Google de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website heeft bezocht. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt worden gekoppeld aan uw profiel op Google, moet u zich afmelden voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en/of op behoeften gebaseerde vormgeving van zijn website. Een dergelijke evaluatie vindt met name plaats (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) om op behoeften gebaseerde reclame te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met Google om dit recht uit te oefenen. Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door Google vindt u op: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

Google-advertenties

Deze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. Als u via een advertentie van Google op onze website terecht bent gekomen, plaatst Google Ads een cookie op uw computer. De cookie voor het bijhouden van conversies wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een door Google geplaatste advertentie klikt. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen wij en Google herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie. Cookies zijn dus niet te volgen via de websites van Ads-klanten. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen voor klanten met advertenties die hebben gekozen voor het bijhouden van conversies. Klanten krijgen inzicht in het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie die gebruikers persoonlijk identificeert.

Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u het plaatsen van een daarvoor benodigde cookie weigeren - bijvoorbeeld door uw browser in te stellen, die de automatische instelling van cookies over het algemeen deactiveert of uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein "googleleadservices .com" zijn geblokkeerd.

Houd er rekening mee dat u de opt-out-cookies niet kunt verwijderen, tenzij u wilt dat meetgegevens worden vastgelegd. Als u al uw cookies in de browser hebt verwijderd, moet u de betreffende opt-out-cookie opnieuw instellen.

 

Gebruik van Google Remarketing

Deze website maakt gebruik van de remarketingfunctie van Google Inc. De functie wordt gebruikt om op interesses gebaseerde advertenties te presenteren aan websitebezoekers binnen het advertentienetwerk van Google. In de browser van de websitebezoeker wordt een zogenaamde "cookie" opgeslagen, die het mogelijk maakt de bezoeker te herkennen bij het bezoeken van websites die behoren tot het advertentienetwerk van Google. Op deze pagina's kan de bezoeker advertenties te zien krijgen die verwijzen naar inhoud die de bezoeker eerder heeft bezocht op websites die de remarketingfunctie van Google gebruiken.

Volgens zijn eigen informatie verzamelt Google tijdens dit proces geen persoonlijke gegevens. Als u de remarketingfunctie van Google nog steeds niet wilt, kunt u deze in principe deactiveren door de juiste instellingen te maken onder http://www.google.com/settings/ads.  Als alternatief kunt u het gebruik van cookies voor op interesses gebaseerde advertenties deactiveren via het Advertising Network Initiative door de instructies in . te volgen  http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.  

 

Gebruik van Google reCAPTCHA

We gebruiken "Google reCAPTCHA" (hierna "reCAPTCHA" genoemd) op onze websites. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna "Google" genoemd. ReCAPTCHA is bedoeld om te controleren of de gegevensinvoer op onze websites (e.B. in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma wordt uitgevoerd. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website betreedt. Voor analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (e.B. IP-adres, verblijfsduur van de websitebezoeker op de website of muisbewegingen van de gebruiker). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google. De reCAPTCHA-analyses draaien volledig op de achtergrond. Websitebezoekers worden niet geïnformeerd dat er een analyse plaatsvindt.

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van art. 6 par. 1 verlicht. f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het beschermen van zijn webaanbiedingen tegen onrechtmatige geautomatiseerde spionage en SPAM. Meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google vindt u via de volgende links: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ en https://policies.google.com/terms?hl= de.

 

Privacybeleid voor Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited. Als de persoon die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking op deze website zich buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland bevindt, wordt de Google Analytics-gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. Google LLC en Google Ireland Limited worden hierna "Google" genoemd.

De verkregen statistieken stellen ons in staat ons aanbod te verbeteren en interessanter te maken voor u als gebruiker. Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics voor een apparaatoverschrijdende analyse van bezoekersstromen, die wordt uitgevoerd via een gebruikers-ID. Als u een Google-gebruikersaccount heeft, kunt u de apparaatoverschrijdende analyse van uw gebruik deactiveren in de instellingen daar onder "Mijn gegevens", "Persoonlijke gegevens".

De wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics is art. 6 par. 1 zin 1 verlicht. f AVG. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. Wij willen u erop wijzen dat op deze website Google Analytics is uitgebreid met de code «_anonymizeIp();» om een anonieme verzameling van IP-adressen te garanderen. Hierdoor worden IP-adressen in verkorte vorm verder verwerkt, zodat persoonlijke referentie kan worden uitgesloten. Voor zover de over u verzamelde gegevens een persoonlijke referentie hebben, wordt dit onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonlijke gegevens onmiddellijk verwijderd.

Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren.

Google Analytics maakt gebruik van cookies. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: Google Analytics deactiveren.

U kunt het gebruik van Google Analytics ook voorkomen door op deze link te klikken: Schakel Google Analytics uit. Hierdoor wordt een zogenaamde opt-out-cookie op uw gegevensdrager opgeslagen, die de verwerking van persoonsgegevens door Google Analytics verhindert. Houd er rekening mee dat als u alle cookies op uw apparaat verwijdert, deze opt-out-cookies ook worden verwijderd, d.w.z. dat u de opt-out-cookies opnieuw moet instellen als u deze vorm van gegevensverzameling wilt blijven voorkomen. De opt-out cookies worden per browser en computer/apparaat ingesteld en moeten dus per browser, computer of ander apparaat apart geactiveerd worden.

 

Privacybeleid voor het gebruik van Google Web Fonts

Deze website maakt voor de uniforme weergave van fonts gebruik van zogenaamde webfonts, die door Google ter beschikking worden gesteld. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de benodigde webfonts in uw browsercache om teksten en fonts correct weer te geven. Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt door uw computer een standaardlettertype gebruikt.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u onder: https://developers.google.com/fonts/faq  en in het privacybeleid van Google:  https://www.google.com/policies/privacy/

 

Privacybeleid voor Facebook

Deze website maakt gebruik van functies van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS. Wanneer u onze pagina's met Facebook-plug-ins bezoekt, wordt er een verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de Facebook-servers. Er worden al gegevens naar Facebook overgedragen. Indien u een Facebook-account heeft, kunnen deze gegevens hieraan worden gekoppeld. Als u niet wilt dat deze gegevens worden toegewezen aan uw Facebook-account, log dan uit bij Facebook voordat u onze site bezoekt. Interacties, met name het gebruik van een commentaarfunctie of het klikken op een "Vind ik leuk"- of "Delen"-knop, worden ook doorgegeven aan Facebook. U kunt meer informatie vinden op https://de-de.facebook.com/about/privacy.

 

Privacybeleid voor Twitter

Deze website gebruikt functies van Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. Wanneer u onze pagina's met Twitter-plug-ins bezoekt, wordt er een verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de Twitter-servers. Er worden al gegevens naar Twitter verzonden. Als u een Twitter-account heeft, kunnen deze gegevens hieraan worden gekoppeld. Als u niet wilt dat deze gegevens worden toegewezen aan uw Twitter-account, log dan uit bij Twitter voordat u onze site bezoekt. Interacties, met name het klikken op een "Re-Tweet"-knop, worden ook doorgegeven aan Twitter. U kunt meer informatie vinden op https://twitter.com/privacy.

 

Privacybeleid voor Instagram

Functies van de Instagram-service zijn geïntegreerd in onze website. Deze functies worden aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA Integrated. Als u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw Instagram-profiel door op de Instagram-knop te klikken. Hierdoor kan Instagram het bezoek aan onze pagina's toewijzen aan uw gebruikersaccount. Wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Instagram.

Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/

 

Privacybeleid voor LinkedIn

Binnen ons online aanbod maken wij gebruik van de marketingdiensten van het sociale netwerk LinkedIn van LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland ("LinkedIn").

Deze maken gebruik van cookies, d.w.z. tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. Dit stelt ons in staat om uw gebruik van de website te analyseren. We kunnen bijvoorbeeld het succes van onze advertenties meten en gebruikers producten laten zien waarin ze eerder geïnteresseerd waren.

Hiermee wordt bijvoorbeeld informatie verzameld over het besturingssysteem, de browser, de website die u eerder hebt bezocht (referrer-URL), welke websites de gebruiker heeft bezocht, op welke aanbiedingen de gebruiker heeft geklikt, en de datum en tijd van uw bezoek aan onze website.

De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gepseudonimiseerd en naar een server van LinkedIn in de VS gestuurd en daar opgeslagen. LinkedIn slaat daarom de naam of het e-mailadres van de betreffende gebruiker niet op. In plaats daarvan worden de bovengenoemde gegevens alleen toegewezen aan de persoon voor wie de cookie is gegenereerd. Dit geldt niet als de gebruiker LinkedIn zonder pseudonimisering heeft laten verwerken of een LinkedIn-account heeft.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook direct op LinkedIn bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

We gebruiken LinkedIn Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. De verkregen statistieken stellen ons in staat ons aanbod te verbeteren en interessanter te maken voor u als gebruiker. Alle LinkedIn-bedrijven hebben de modelcontractbepalingen aangenomen om ervoor te zorgen dat het dataverkeer naar de Verenigde Staten en Singapore dat nodig is voor de ontwikkeling, uitvoering en het onderhoud van de Diensten rechtmatig plaatsvindt. Als we de gebruikers om toestemming vragen, is de wettelijke basis voor de verwerking Art. 6 par. 1 verlicht. een AVG. Anders is de wettelijke basis voor het gebruik van LinkedIn Analytics art. 6 par. 1 zin 1 verlicht. f AVG.

Informatie van derden: LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2 Ierland; gebruikersovereenkomst  en  Privacybeleid.

 

Privacybeleid voor YouTube

In deze website zijn functies van de dienst "YouTube" geïntegreerd. "YouTube" is eigendom van Google Ireland Limited, een bedrijf opgericht en geëxploiteerd naar Iers recht met statutaire zetel te Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, dat de Diensten exploiteert in de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

Uw wettelijke overeenkomst met «YouTube» bestaat uit de algemene voorwaarden die in de volgende link worden uiteengezet: https://www.youtube.com/static?gl=de&template=terms&hl=de. Deze Voorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u en "YouTube" met betrekking tot het gebruik van de Services. In het privacybeleid van Google wordt uitgelegd hoe "YouTube" omgaat met uw persoonlijke gegevens en hoe uw gegevens worden beschermd wanneer u de service gebruikt.

 

Orderverwerking in de online shop met klantaccount

Wij verwerken de gegevens van onze klanten in overeenstemming met de gegevensbeschermingsvoorschriften van de federale overheid (Data Protection Act, DSG) en de EU AVG, in het kader van de bestelprocessen in onze online shop, om hen in staat te stellen te selecteren en de geselecteerde producten en diensten bestellen, evenals hun betaling en levering, of uitvoering.

De verwerkte gegevens omvatten stamgegevens (inventarisgegevens), communicatiegegevens, contractgegevens, betalingsgegevens en de personen die door de verwerking worden beïnvloed, zijn onder meer onze klanten, geïnteresseerde partijen en andere zakelijke partners. De verwerking vindt plaats met het oog op het leveren van contractuele diensten in het kader van de exploitatie van een online winkel, facturering, levering en klantenservice. We gebruiken sessiecookies, e.B. voor de opslag van de inhoud van het winkelwagentje en permanente cookies, e.B. voor het opslaan van de inlogstatus.

De verwerking vindt plaats op basis van art. 6 par. 1 lit.b (uitvoering van bestelprocessen) en c (wettelijk verplichte archivering) AVG. De informatie die als vereist is gemarkeerd, is vereist voor de totstandkoming en uitvoering van het contract. Wij verstrekken de gegevens uitsluitend aan derden in het kader van levering, betaling of in het kader van wettelijke toestemmingen en verplichtingen. De gegevens worden alleen in derde landen verwerkt als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract (e.B. op verzoek van de klant bij levering of betaling).

Gebruikers kunnen optioneel een gebruikersaccount aanmaken, met name door hun bestellingen te bekijken. Als onderdeel van de registratie wordt de vereiste verplichte informatie aan de gebruikers gecommuniceerd. De gebruikersaccounts zijn niet openbaar en kunnen niet worden geïndexeerd door zoekmachines, e.B. Googlen. Als gebruikers hun gebruikersaccount hebben beëindigd, worden hun gegevens met betrekking tot het gebruikersaccount verwijderd, onder voorbehoud van bewaring om commerciële of fiscale redenen. Kunst. 6 par. 1 lit.c AVG is noodzakelijk. Informatie in het klantaccount blijft behouden totdat deze wordt verwijderd met daaropvolgende archivering in het geval van een wettelijke verplichting. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruikers om in geval van beëindiging een back-up van hun gegevens te maken voor het einde van het contract.

Als onderdeel van de registratie en herregistratie en het gebruik van onze online diensten, slaan we het IP-adres en het tijdstip van de betreffende gebruikersactie op. De opslag vindt plaats op basis van onze legitieme belangen, evenals de bescherming van de gebruiker tegen misbruik en ander ongeoorloofd gebruik. In principe worden deze gegevens niet aan derden doorgegeven, tenzij het noodzakelijk is om onze vorderingen in te dienen of er een wettelijke verplichting is om dit te doen in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit.c AVG.

De verwijdering vindt plaats na het verstrijken van de wettelijke garantie en vergelijkbare verplichtingen, de noodzaak van het opslaan van de gegevens wordt met onregelmatige tussenpozen gecontroleerd. In het geval van wettelijke archiveringsverplichtingen vindt de verwijdering plaats na het verstrijken ervan.

 

Contractuele diensten

Wij verwerken gegevens van onze contractuele en zakenpartners, eB-klanten en geïnteresseerde partijen (gezamenlijk "contractuele partners" genoemd) in het kader van contractuele en vergelijkbare rechtsbetrekkingen evenals bijbehorende maatregelen en in het kader van communicatie met de contractuele partners ( of precontractueel), eB, om vragen te beantwoorden.

We verwerken deze gegevens om onze contractuele verplichtingen na te komen, om onze rechten veilig te stellen en voor de administratieve taken die met deze informatie en de bedrijfsorganisatie gepaard gaan. In het kader van het toepasselijke recht geven wij de gegevens van de contractpartners alleen door aan derden voor zover dit nodig is voor de bovengenoemde doeleinden of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of met toestemming van de betrokken personen (eB aan deelnemende telecommunicatie, transport en andere ondersteunende diensten, evenals onderaannemers, banken, belasting- en juridische adviseurs, betalingsdienstaanbieders of belastingautoriteiten). De contractpartners worden geïnformeerd over verdere verwerkingsvormen, e.B. voor marketingdoeleinden, in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Wij informeren de contractpartners voor of als onderdeel van de gegevensverzameling, e.B. in online formulieren, door speciale markeringen (e.B-kleuren) of symbolen (e.B. sterretjes of iets dergelijks), of in persoon, welke gegevens nodig zijn voor de bovengenoemde doeleinden.

We wissen de gegevens na het verstrijken van de wettelijke garantie en vergelijkbare verplichtingen, dwz in principe na het verstrijken van 4 jaar, tenzij de gegevens worden opgeslagen in een klantaccount, eB, zolang deze om wettelijke redenen van archivering moeten worden opgeslagen (eB voor belastingdoeleinden meestal 10 jaar). Gegevens die in het kader van een bestelling door de contractpartner aan ons zijn verstrekt, worden in principe na het einde van de bestelling verwijderd in overeenstemming met de specificaties van de bestelling.

Voor zover we externe providers of platforms gebruiken om onze diensten te leveren, zijn de algemene voorwaarden en informatie over gegevensbescherming van de respectieve externe providers of platforms van toepassing in de relatie tussen de gebruikers en de providers.

Klantaccount: Contractuele partners kunnen een account aanmaken binnen ons online aanbod (e.B.-klant- of gebruikersaccount, kortweg "klantaccount"). Als de registratie van een klantaccount vereist is, worden de contractpartners hiervan op de hoogte gebracht, evenals van de informatie die nodig is voor de registratie. De klantaccounts zijn niet openbaar en kunnen niet worden geïndexeerd door zoekmachines. Als onderdeel van de registratie en de daaropvolgende registraties en het gebruik van het klantaccount, slaan wij de IP-adressen van de klanten samen met de toegangstijden op om de registratie te kunnen bewijzen en elk misbruik van het klantaccount te voorkomen.

Als klanten hun klantaccount hebben beëindigd, worden de gegevens met betrekking tot het klantaccount verwijderd, onder voorbehoud waarvan het bewaren om wettelijke redenen vereist is. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om hun gegevens te beveiligen bij beëindiging van het klantaccount.

 

Analyses en marktonderzoek: Om zakelijke redenen en om markttendensen, wensen van de contractpartners en gebruikers te kunnen herkennen, analyseren we de gegevens die ons ter beschikking staan over zakelijke transacties, contracten, vragen, enz., waarbij contractuele partners, geïnteresseerden, klanten, bezoekers en gebruikers van ons online aanbod kunnen in de groep van betrokkenen vallen.

De analyses worden uitgevoerd ten behoeve van bedrijfsevaluaties, marketing en marktonderzoek (e.B. om klantgroepen met verschillende kenmerken vast te stellen). Daarbij kunnen we, indien beschikbaar, rekening houden met de profielen van geregistreerde gebruikers inclusief hun informatie, e.B. op gebruikte diensten. De analyses dienen ons alleen en worden niet extern bekendgemaakt, tenzij het anonieme analyses zijn met geaggregeerde, d.w.z. geanonimiseerde waarden. Verder houden we rekening met de privacy van de gebruikers en verwerken we de gegevens voor de analysedoeleinden zo pseudoniem mogelijk en, indien mogelijk, anoniem (e.B. als geaggregeerde gegevens).

 

Winkelen en e-commerce: Wij verwerken de gegevens van onze klanten om hen in staat te stellen de geselecteerde producten, goederen en gerelateerde diensten te selecteren, kopen of bestellen, evenals hun betaling en levering, of uitvoering. Indien nodig voor de uitvoering van een bestelling, maken we gebruik van dienstverleners, met name post-, expeditie- en transportbedrijven, om de levering of uitvoering aan onze klanten uit te voeren. Voor de verwerking van betalingstransacties maken wij gebruik van de diensten van banken en betalingsdienstaanbieders. De vereiste informatie wordt als zodanig gemarkeerd in het kader van de bestelling of een vergelijkbaar aankoopproces en omvat de informatie die nodig is voor levering, levering en facturering, evenals contactgegevens om eventueel overleg te kunnen voeren.

 

Agentschap diensten: Wij verwerken de gegevens van onze klanten in het kader van onze contractuele diensten, waaronder voor .B, conceptueel en strategisch advies, campagneplanning, software- en ontwerpontwikkeling/advies of onderhoud, implementatie van campagnes en processen, afhandeling, server administratie, data-analyse/adviesdiensten en opleidingsdiensten.

 

Administratie, financiële boekhouding, kantoororganisatie, contactbeheer

We verwerken gegevens in overeenstemming met de gegevensbeschermingsvoorschriften van de federale overheid (Data Protection Act, DSG) en de EU AVG in het kader van administratieve taken, evenals de organisatie van onze activiteiten, financiële boekhouding en naleving van wettelijke verplichtingen, zoals . B-archivering. Daarbij verwerken wij dezelfde gegevens die wij verwerken in het kader van het verlenen van onze contractuele dienstverlening. De verwerkingsgrondslagen zijn art. 6 par. 1 lit.c. AVG, art. 6 par. 1 verlicht. F. AVG. Klanten, geïnteresseerden, zakenpartners en websitebezoekers worden geraakt door de verwerking. Het doel en ons belang bij de verwerking ligt bij de administratie, financiële administratie, kantoororganisatie, archivering van gegevens, d.w.z. taken die dienen om onze bedrijfsactiviteiten in stand te houden, onze taken uit te voeren en onze diensten te verlenen. De verwijdering van de gegevens met betrekking tot contractuele diensten en contractuele communicatie komt overeen met de informatie die wordt vermeld in deze verwerkingsactiviteiten.

Daarbij geven we gegevens door aan de belastingdienst, adviseurs, zoals e.B., belastingadviseurs of accountants, evenals andere vergoedingskantoren en betalingsdienstaanbieders.

Verder slaan wij op basis van onze zakelijke belangen informatie op over leveranciers, organisatoren en andere zakenpartners, e.B. voor later contact. Deze veelal bedrijfsgerelateerde gegevens slaan wij in principe permanent op.

 

Opmerking over gegevensoverdracht naar de VS

Op onze website zijn onder andere tools van in de VS gevestigde bedrijven geïntegreerd. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonlijke gegevens worden gedeeld met de Amerikaanse servers van de respectieve bedrijven. Wij willen u erop wijzen dat de VS geen veilig derde land is in de zin van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming. Amerikaanse bedrijven zijn verplicht om persoonsgegevens aan beveiligingsautoriteiten te overhandigen zonder dat jij als betrokkene hiertegen juridische stappen kan ondernemen. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (e.B. geheime diensten) uw gegevens verwerken, evalueren en permanent opslaan op Amerikaanse servers voor monitoringdoeleinden. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

 

Auteursrechten

Het auteursrecht en alle andere rechten op inhoud, afbeeldingen, foto's of andere bestanden op de website behoren uitsluitend toe aan de exploitant van deze website of de specifiek genoemde rechthebbenden. Voor de reproductie van alle bestanden moet vooraf de schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende worden verkregen.

Iedereen die zonder toestemming van de betreffende rechthebbende een inbreuk op het auteursrecht pleegt, kan strafrechtelijk worden vervolgd en, indien nodig, schadevergoeding betalen.

 

Algemene disclaimer

Alle informatie op onze website is zorgvuldig gecontroleerd. Wij spannen ons in om onze informatie inhoudelijk actueel, juist en volledig aan te bieden. Desondanks kunnen fouten niet volledig worden uitgesloten, waardoor wij niet kunnen instaan voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van informatie, ook van journalistieke en redactionele aard. Aansprakelijkheidsclaims voor materiële of immateriële schade veroorzaakt door het gebruik van de verstrekte informatie zijn uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid.

De uitgever kan naar eigen inzicht en zonder aankondiging teksten wijzigen of verwijderen en is niet verplicht de inhoud van deze website bij te werken. Het gebruik van of de toegang tot deze website is voor eigen risico van de bezoeker. De uitgever, zijn klanten of partners zijn niet verantwoordelijk voor schade, zoals directe, indirecte, incidentele, vooraf bepaalde of gevolgschade, die zou zijn veroorzaakt door het bezoek aan deze website en aanvaarden daarom geen aansprakelijkheid hiervoor.

De uitgever aanvaardt evenmin verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de inhoud en beschikbaarheid van websites van derden die via externe links op deze website toegankelijk zijn. De exploitanten van de gelinkte pagina's zijn als enige verantwoordelijk voor de inhoud ervan. De uitgever distantieert zich daarmee uitdrukkelijk van alle inhoud van derden die strafrechtelijk of aansprakelijkheidsrecht relevant kan zijn of die in strijd is met de goede zeden.

 

Veranderingen

We kunnen dit privacybeleid op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. De huidige versie die op onze website is gepubliceerd, is van toepassing. Voor zover het privacybeleid deel uitmaakt van een overeenkomst met u, zullen wij u in geval van een update per e-mail of op een andere geschikte manier op de hoogte stellen van de wijziging.

 

Vragen aan de functionaris voor gegevensbescherming

Als u vragen heeft over gegevensbescherming, stuur ons dan een e-mail of neem contact op met de persoon die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming die aan het begin van het privacybeleid in onze organisatie wordt vermeld.

 


Die: Zwitserse advocaat